Τεχνική Ανάλυση & Άλλα Εργαλεία

Τεχνική ανάλυση είναι η μεθοδολογία της πρόβλεψης της κατεύθυνσης των τιμών των χρηματοοικονομικών αγαθών, όπως αυτή προκύπτει από την μελέτη των διαγραμμάτων, των τιμών & των όγκων συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Ο τεχνικός αναλυτής χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία, όπως τα παρακάτω: 

Τρέχοντα δεδομένα τεχνικής ανάλυσης για το συν/γμα,
εμπορεύματα, δείκτες & επιλεγμένες μετοχές 


Εργαλείο υπολογισμού του margin στο forex
 


Υπολογιστής επιπέδων στήριξης/αντίστασης για κάθε
χρημ/κό προϊόν, με χρήση μαθηματικής ακολουθίας

 
Τα κατά τόπους ωράρια λειτουργίας της αγοράς,
επηρεάζουν συναλλακτικούς όγκους & διακυμάνσεις τιμών

 

Ένας εύκολος τρόπος για τον υπολογισμό
της αξίας των pips


Φόρμα εισαγωγής δεδομένων για τον υπολογισμό
των κερδών στο forex


Προσδιορισμός των σημείων καμπής για εύρεση
τάσεων & επιπέδων στήριξης/αντίστασης

 
Ένα εξαιρετικό εργαλείο για μετατροπή μεταξύ
137 εθνικών νομισμάτων

Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD