Μεθοδολογία & Εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης

Στα χρηματοοικονομικά, η τεχνική ανάλυση είναι ο συνδυασμός πιθανολογικών μεθόδων που χρησιμοποιεί ενδιαφέροντα εργαλεία για την επεξήγηση ιστορικών δεδομένων και την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα πιο ισχυρά στοιχεία της μεθοδολογίας της τεχνικής ανάλυσης είναι τα παρακάτω:

α. Θεωρία του Dow

Ο Charles Dow θεωρείται ο πατέρας της τεχνικής ανάλυσης και η θεωρία του, που ακολουθείται ακόμα και σήμερα, πηγάζει από τον 19ο αιώνα. Η βασική διαμόρφωση της θεωρίας του Dow περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραδοχές:

1. Οι αγορές μπορούν να κινηθούν προς τρεις πιθανές κατευθύνσεις, προς τη βασική πορεία, τη δευτερεύουσα και τέλος προς τη βραχυπρόθεσμη αντιστροφή

2. Οι τάσεις έχουν τρεις φάσεις, της συσσώρευσης, της απότομης κίνησης της τιμής και τέλος της διανομής

3. Οι αγορές προεξοφλούν όλα τα νέα

4. Οι μέσοι όροι των σχετιζομένων κλάδων των αγορών, οφείλουν να επιβεβαιώνουν ο ένας τον άλλο. Παραδείγματος χάριν, εάν η παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων έχει αυξητικούς ρυθμούς, την ίδια πορεία πρέπει να ακολουθεί και ο κλάδος των μεταφορών που διανέμουν στους τελικούς καταναλωτές τα παραπάνω προϊόντα. Στην αντίθετη περίπτωση απόκλισης των χρηματιστηριακών τιμών των δύο συμπληρωματικών κλάδων, αυτό θα σήμαινε ότι ενδεχομένως να έχουμε την αρχή μιας αντιστροφής της μέχρι τώρα τάσης

5. Οι τάσεις επιβεβαιώνονται από υψηλούς όγκους συναλλαγών. Για παράδειγμα δεν μπορεί να διατηρηθεί μία απότομη άνοδος (bull market) στην τιμή ενός αγαθού χωρίς αυτό να συνοδεύεται από υψηλούς όγκους τεμαχίων. Το ίδιο φυσικά ισχύει και αντιστρόφως σε έντονα πτωτικό κλίμα (bear market)

6. Από την άλλη πλευρά, υφίσταται και ο κανόνας της ύπαρξης "θορύβου της αγοράς" που είναι η αντίθετη προσωρινή τάση απέναντι στην βασική θεμελιωμένη, κατά την οποία χρονική περίοδο και οι δύο τάσεις συνυπάρχουν για μικρό χρονικό διάστημα. Για την πλήρη αντιστροφή της ισχύουσας τάσης και την εγκαθίδρυση μιας νέας απαιτούνται σταθερές και μεγάλες κινήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση    

β. Κυματική Θεωρία του Elliot

O Ralph Nelson Elliot ήταν και αυτός ένας εκ των πρωτοπόρων της τεχνικής ανάλυσης που μελέτησε τα δεδομένα των χρηματιστηριακών αγορών και ανέπτυξε την αρχή των κυμάτων. Η θεωρία του διαιρεί την τρέχουσα τάση σε 5 διαφορετικά κύματα και τη διορθωτική κίνηση σε 3 κύματα που όλα μαζί συνιστούν ένα κύκλο. Στην περίπτωση του παρακάτω παραδείγματός μας για να γίνει αυτή κατανοητή, υποθέτουμε ότι πρόκειται για μία ανοδική αγορά, όπου όλοι οι βασικοί κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές της συγκεκριμένης θεωρίας έχουν ενσωματωθεί (τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά ισχύουν και σε αντίστροφες πτωτικές αγορές):

1. Το κύμα 1 είναι η απαρχή μίας νέας ανοδικής κίνησης. Σε αυτήν τη φάση τα άσχημα νέα υπερτερούν αισθητά

2. Το κύμα 2 είναι η διόρθωση στο προηγούμενο πρώτο ανοδικό κύμα. Η υποχώρηση όμως δεν φτάνει ποτέ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 100% της πρόσφατης ανοδικής κίνησης (συνήθως παγιώνεται κατά μέγιστο στο 61.8% αντίθετα του προηγούμενου κύματος (βάσει ακολουθίας Fibonacci). Επίσης, τα κύματα 2 & 4 κινούνται με αντίστροφη δυναμική δηλαδή, όταν το κύμα 2 διορθώνει απότομα το κύμα 4 διορθώνει ομαλά και τούμπαλιν

3. Το κύμα 3 είναι και το πιο ισχυρό. Πλέον όλοι σχεδόν πιστεύουν ότι η άνοδος που συντελείται είναι δίκαιη. Μία από τις παραδοχές της θεωρίας είναι ότι το κύμα 3 δεν μπορεί να είναι μικρότερο εκ των 3 ανοδικών κυμάτων. Επίσης, όταν το κύμα 3 είναι το μεγαλύτερο, το κύμα 5 σχεδόν ισούται με το κύμα 1

4. Το κύμα 4 είναι μία ξεκάθαρη διορθωτική κίνηση η οποία όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν λαμβάνει διαστάσεις μεγαλύτερες του 38.2% (κατά Fibonacci) από το αμέσως προηγούμενο ανοδικό κύμα. Επίσης, το κύμα 4 δεν μπορεί να επικαλύψει το κύμα 1. Τέλος, τα κύματα 2 και 4 όπως γράφουμε και λίγο παραπάνω έχουν αντίστροφη δυναμική κατά τη φάση της διόρθωσης ήτοι, το κύμα 2 όταν διορθώνει απότομα τότε το κύμα 4 αντιδρά κατά τη φάση της διόρθωσης ομαλά και αυτό συμβαίνει και αντιστρόφως

5. Το κύμα 5 είναι η τελευταία ανοδική κίνηση πριν αυτή λάβει οριστικά ένα τέλος. Στο παρόν κύμα εξακολουθεί παρόλα ταύτα να υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία και θετική αίσθηση για τις αγορές

6. Το κύμα A οι περισσότεροι το αξιολογούν ως μία ακόμα λογική διόρθωση της αγοράς, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο φόβο για σημαντική επερχόμενη πτώση, ενώ την ίδια χρονική στιγμή κατά τη τέλεση του κύματος αυτού το οικονομικό περιβάλλον δείχνει αρκετά καλό  

7. Το κύμα B είναι το στάδιο που οι τιμές υποχωρούν αισθητά, τα οικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα δεν βελτιώνονται αλλά ακόμα κάποιοι επενδυτές θεωρούν ότι οι αγορές θα γυρίσουν και πάλι σε θετική τροχιά

8. Το κύμα C δηλώνει ότι η σημαντική υποχώρηση των τιμών είναι πλέον ανησυχητική και προμηνύεται επέλαση των "αρκούδων" έναντι των "ταύρων". Με την ολοκλήρωση των 5 ορμητικών ανοδικών κυμάτων η τελική διόρθωση του κύματος C βρίσκει στήριξη στα χαμηλά του κύματος 4

Η ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ELLIOT ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ
 

γ. Γραμμές Τάσης

Οι γραμμές που καθορίζουν την τάση

δ. Επίπεδα Στήριξης / Αντίστασης

Είναι τα επίπεδα που η τιμή βρίσκει στήριξη ή αντίσταση αντίστοιχα και αδυναμία να διαπεράσει τα αμέσως προηγούμενα επίπεδα τιμών και αυτό επιβεβαιώνεται μετά από επανειλημμένες προσπάθειες να συμβεί κάτι τέτοιο. Η μαθηματική ακολουθία Fibonacci μας δίνει επίσης επίπεδα στήριξης και αντίστασης

ε. Κανάλια

Κανάλια είναι οι διαγραμματικές απεικονίσεις των τιμών εντός παράλληλων γραμμών για κάποιο χρονικό διάστημα

στ. Σχηματισμοί

Οι τεχνικοί αναλυτές εξηγούν τις επερχόμενες ανοδικές / καθοδικές / οριζόντιες κινήσεις μέσω σχηματισμών, αναλύοντας συγκεκριμένα μοτίβα όπως, το “κεφάλι & ώμοι”, τις διπλές / τριπλές κορυφές και πυθμένες, τα τρίγωνα, τα χάσματα, τους κύκλους κλπ 

ζ. Η Βαρύτητα των Όγκων Συναλλαγών

Οι όγκοι συναλλαγών χρησιμοποιούνται για επιβεβαίωση μίας διαμορφούμενης τάσης. Για παράδειγμα, όταν υψηλότεροι όγκοι συναλλαγών συνοδεύουν μία ανοδική κίνηση των τιμών αυτό συνεπάγεται ότι η ανοδική τάση δεν έχει φτάσει προς το τέλος της και αντίστροφα

η. Κινητοί Μέσοι Όροι

Οι κινητοί μέσοι όροι είναι χρήσιμοι τεχνικοί δείκτες που αν και λειτουργούν με καθυστέρηση λόγω ότι αναλύουν παρελθόντα δεδομένα, δημιουργούν ταυτόχρονα σειρές από μέσους όρους που επιβεβαιώνουν τις παρούσες τάσεις αν και δεν μας δίνουν σήματα αγορών ή πωλήσεων προς επόμενα επίπεδα τιμών. Οι πιο γνωστοί κινητοί μέσοι όροι είναι ο απλός (SMA), ο εκθετικός (EMA) & ο γραμμικής βαρύτητας (LWMA)

θ. Τεχνικοί Ταλαντωτές & Δείκτες

Οι κυριότεροι τεχνικοί ταλαντωτές και δείκτες είναι ο στοχαστικός, ο MACD, o RSI, o momentum, o ATR καθώς και αρκετοί άλλοι. Επιπλέον, χιλιάδες υβριδικοί ταλαντωτές και δείκτες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με τους περισσότερους από αυτούς να βασίζονται στους παραπάνω βασικούς και να αποτελούν παραλλαγές αυτών

ι. Ταλαντωτές - Δείκτες Όγκων Συναλλαγών

Οι πιο γνωστοί σχετικοί δείκτες είναι ο money flow και ο accumulation / distribution 

ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
(Χρημ/κό Προϊόν: AUDUSD  –  Περίοδος: Δεκ, 2012 έως Ιουν, 2015  –  Εβδομ. “Κεριά”  –  Επίπεδα Στήριξης / Αντίστασης  –  Κανάλι  –  Κύρια Γραμμή Τάσης  –  RSI  –  20-SMA  –  Όγκοι Συν/γών)

 

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD