Εκπαιδευτικό Υλικό

Στον παρακάτω ολοκληρωμένο κατάλογο θα βρείτε πληθώρα ακαδημαϊκού υλικού, απαραίτητου για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Χρηματοικονομικά Προϊόντα

Παρακάτω, επιχειρείται μία πρώτη, εισαγωγική, προσέγγιση στον χώρο των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Φυσικά τα προϊόντα & εργαλεία που παρουσιάζονται παρακάτω δεν εξαντλούν το ατελείωτο εύρος των χρηματοοικονομικών αγαθών αλλά είναι σίγουρα τα πιο σημαντικά, από τα οποία καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών της πραγματικής οικονομίας. 

Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το forex


Εισαγωγή στους μετοχικούς τίτλους
  Βασικές πληροφορίες σχετικά με τα δυαδικά
δικαιώματα προαίρεσης (binary options)

Βασική γνώση των διαπραγματεύσιμων εμπορευμάτων

Θεμελιώδης Ανάλυση

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι η μεθοδολογία της εκτίμησης μελλοντικών διακυμάνσεων τιμών των χρηματοοικονομικών αγαθών (π.χ. ζεύγη νομισμάτων, μετοχές κ.α.) η οποία βασίζεται σε οικονομικά και πολιτικά δεδομένα. Η “πρώτη ύλη” της θεμελιώδους ανάλυσης είναι τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και ανακοινώσεις χωρών, κλάδων της οικονομίας και μεμονωμένων εταιριών, τα οποία επηρεάζουν αξίες τόσο των χρηματοοικονομικών αγαθών, όσο και των υπολοίπων αγαθών της “πραγματικής” οικονομίας.

Στην παρακάτω λίστα, μπορείτε να δείτε σύντομες, χρηστικές πληροφορίες και άρθρα που σχετίζονται με τη θεμελιώδη ανάλυση.

Στον συνοπτικό πίνακα παρουσιάζεται η σύγκριση
μεταξύ των δύο βασικών μεθόδων ανάλυσης των αγορών

Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για μετοχές
με υψηλές μερισματικές αποδόσεις

  Για επενδυτές που αρέσκονται σε τοποθετήσεις σε υψηλής αξίας εταιρίες (λίστα των top κεφαλαιοποιήσεων)

Τεχνική Ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση είναι η μελέτη μεμονωμένων ή συνδυαστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων, με “πρώτη ύλη” τρία μόλις συστατικά στοιχεία: τις τιμές, τους συναλλακτικούς όγκους και το χρόνο. Βασίζεται στην έρευνα επί των διαγραμμάτων, από τα οποία προκύπτουν διάφοροι σχηματισμοί & δείκτες ικανοί να συντελέσουν στην επιτυχή εκτίμηση της πορείας μελλοντικών τιμών & τάσεων.

Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη γνώση για μία ουσιαστική γνωριμία με την τεχνική ανάλυση και τις δυνατότητές της.

Ορισμοί & βασικές αρχές της τεχνικής ανάλυσης


Στον συνοπτικό πίνακα παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των δύο βασικών μεθόδων ανάλυσης των αγορών

  Τεχνική ανάλυση είναι ο συνδυασμός πιθανολογικών
μεθόδων μέσω της χρησιμοποίησης εργαλείων, όπως…

Διαχείριση Ρίσκου

Γνώση σχετικά με την ορθή διαχείριση κινδύνων & αποτύπωση των πιθανών επιλογών για την εύρυθμη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου.

Τα βασικά στοιχεία της σωστής διαχείρισης
του επενδυτικού ρίσκου

  Μερικά απλά βήματα για να "χτίσει" ο επενδυτής ένα επιτυχημένο μικτό χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο

Ψυχολογία του Trading

Αναφορά στην ψυχολογία της αγοράς και την προαπαιτούμενη πειθαρχία με την οποία πρέπει να διακατέχεται ο επενδυτής.

Σκεφτείτε έξυπνα. Πράξτε έξυπνα

 

  Ένα εξαιρετικό άρθρο ενός ανώνυμου guru των αγορών, που πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD