Τεχνική Ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση είναι η μελέτη μεμονωμένων ή συνδυαστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων, με “πρώτη ύλη” τρία μόλις συστατικά στοιχεία: τις τιμές, τους συναλλακτικούς όγκους και το χρόνο. Βασίζεται στην έρευνα επί των διαγραμμάτων, από τα οποία προκύπτουν διάφοροι σχηματισμοί & δείκτες ικανοί να συντελέσουν στην επιτυχή εκτίμηση της πορείας μελλοντικών τιμών & τάσεων.

Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη γνώση για μία ουσιαστική γνωριμία με την τεχνική ανάλυση και τις δυνατότητές της.

 Τα Ουσιώδη της Τεχνικής Ανάλυσης
Ορισμοί & βασικές αρχές της τεχνικής ανάλυσης

 Μεθοδολογία & Εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης
Τεχνική ανάλυση είναι ο συνδυασμός πιθανολογικών μεθόδων μέσω της χρησιμοποίησης εργαλείων, όπως…

 Σύγκριση Θεμελιώδους & Τεχνικής Ανάλυσης
Στον συνοπτικό πίνακα παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των δύο βασικών μεθόδων ανάλυσης των αγορών

Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD