Μετοχές

Γνωριμία με τις μετοχές σε 10 σημεία

1. Ποια είναι η έννοια της μετοχής;
Μία μετοχή είναι το ελάχιστο κλάσμα στην ιδιοκτησία μιας εταιρίας. Ο αριθμός των μετοχών που κατέχει ο επενδυτής αντιπροσωπεύει την αναλογική συμμετοχή του στα περιουσιακά στοιχεία και στα κέρδη της εκάστοτε εταιρίας.

2. Είδη μετοχών
Οι κοινές μετοχές είναι η πλειονότητα ή το μόνο είδος μετοχών που εκδίδονται από την πλευρά μιας εταιρίας. Οι κοινές μετοχές δίδουν δικαιώματα συμμετοχής στη ψηφοφορία (αναλογικά, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό διαπραγματευομένων μετοχών) μέσω της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο σε κάθε εταιρία. Αντιθέτως, οι προνομιούχες μετοχές αντιπροσωπεύουν έναν μικρότερο βαθμό ιδιοκτησίας και δίνουν λίγα ή καθόλου δικαιώματα ψηφοφορίας αν και ενσωματώνουν προτεραιότητα στη λήψη των μερισμάτων έναντι των κοινών μετοχών.

3. Μετοχή vs. Εταιρική Ομολογία
Μετοχή σημαίνει συμμετοχή, ιδιοκτησία, εν αντιθέσει της εταιρικής ομολογίας που υποδηλώνει εταιρικό χρέος.

4. Ποια είναι η έννοια και ο σκοπός του χρηματιστηρίου αξιών;
Χρηματιστήριο αξιών αποκαλείται η οργανωμένη κεφαλαιαγορά, όπου αγοραστές και πωλητές κινητών αξιών – μετοχικών τίτλων, βρίσκονται σε συναλλακτική διαδικασία αγοράς και πώλησης αυτών. Μία εταιρία μπορεί να πουλήσει ένα μέρος των μετοχών της μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, η εταιρία μπορεί να αντλήσει χρήσιμα κεφάλαια που θα κατευθυνθούν για τους αναπτυξιακούς της σκοπούς.   

5. Τα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια αξιών στον κόσμο (βάσει κεφαλαιοποίησης)
Αρχικά, οφείλουμε να εξηγήσουμε την έννοια της κεφαλαιοποίησης. Η κεφαλαιοποίηση μιας οργανωμένης αγοράς μετοχικών αξιών προκύπτει από πολλαπλασιασμό του αριθμού μετοχών όλων των εισηγμένων σε αυτήν αγορά επί των τρεχουσών τιμών τους. Τα χρηματιστήρια με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση διεθνώς είναι τα ακόλουθα (με στοιχεία της 31 Ιαν 2015):
 - NYSE (New York Stock Exchange) – ΗΠΑ – Index: Dow Jones Industrial 30
 - Nasdaq – ΗΠΑ – Index: Nasdaq 100
 - LSE (London Stock Exchange) – ΗΠΑ – Index: FT 100
 - Japan Exchange Group – Ιαπωνία – Index: Nikkei 225
 - Shanghai Stock Exchange – Κίνα – Index: SSE Composite

6. Πως κινούνται οι τιμές των μετοχών;
Οι τιμές των μετοχών μεταβάλλονται βάσει του οικονομικού κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν οι επενδυτές αγοράζουν (ζητούν) μία μετοχή περισσότερο από ότι την πουλάνε (προσφέρουν), τότε οι τιμές ακολουθούν την ανιούσα και τούμπαλιν.

7. Είδη επενδυτικών επιλογών στους μετοχικούς τίτλους
 - Αγορά και διακράτηση (για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις)
 - Μεσοπρόθεσμες τοποθετήσεις
 - Βραχυχρόνιες τοποθετήσεις
 - Καθημερινές (intraday) συναλλαγές
 - Με χρησιμοποίηση και σχετικών χρηματοοικονομικών παραγώγων, όπως ΣΜΕ – συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιωμάτων (options) κ.α.
 - Πρακτικές όπως, αγορά μετοχών με μόχλευση (leverage), που στην ουσία είναι o δανεισμός μετοχών με πολλαπλασιαστή επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου καθώς & ανοικτές πωλήσεις μετοχών (short selling), όπου επιδιώκεται κέρδος από την πτώση των τιμών επιλεγμένων μετοχών που δεν είναι στην κατοχή του επενδυτή

8. Δείκτης Ρίσκου/Απόδοσης
Τρεις είναι οι στόχοι για οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο μετοχών:
 - Κεφαλαιακά κέρδη που θα προκύψουν από τη διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας τιμής των μετοχών
 - Μερίσματα πληρωτέα από την εταιρία
 - Αποστροφή/περιορισμός του επενδυτικού ρίσκου στο ελάχιστο δυνατό σημείο. Παρόλα ταύτα, δεν υπάρχει εγγύηση σχετικά με τις μελλοντικές τιμές των μετοχών και ο κάθε επενδυτής πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο επίπεδο διασφάλισης, σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί σε πορεία αντίθετη από την επιθυμητή
Επιπλέον, παρατίθενται στοιχεία που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών, όπως τα ακόλουθα:
 - Μακροοικονομικά στοιχεία, νέα και ανακοινώσεις
 - Θεμελιώδη στοιχεία κλάδου δραστηριότητας
 - Οικονομικά στοιχεία και προοπτικές της εκάστοτε εταιρίας που αναλύουμε
 - Τεχνικές αναλύσεις

9. Είδη μετοχικών τοποθετήσεων
Σε αυτό το πεδίο, συνοψίζουμε τις επενδυτικές επιλογές σε σχέση με τον τύπο των μετοχών που επιλέγουν οι επενδυτές. Φιλική συμβουλή του γράφοντα: πάντοτε αναζητήστε τη σύνθεση του μετοχικού σας χαρτοφυλακίου με γνώμονα τη σωστή διασπορά.
 - Μετοχές ανάπτυξης – που αφορούν εταιρίες, με εξαιρετικές προοπτικές ανόδου σε σύγκριση με την υπόλοιπη πορεία της οικονομίας
 - Blue-chips μετοχές – μετοχές εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης
 - Μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης – που αποφέρουν υψηλά ποσοστά μερισματικών αποδόσεων σε σχέση με το επενδεδυμένο κεφάλαιο 
 - “Κυκλικές” μετοχές – αυτές που ακολουθούν έντονα τους κύκλους της οικονομίας
 - “Αμυντικές” μετοχές – μετοχές εταιριών που υπάγονται σε κλάδους που δεν επηρεάζονται έντονα σε “κακές” στιγμές, όπως τρόφιμα, αναψυκτικά – ποτά, φάρμακα
 - Μετοχές υψηλής αξίας – αφορά μετοχές που κρύβουν υποτιμημένες αξίες
 - Μετοχές υψηλής δυνητικής απόδοσης – π.χ. μετοχές εταιριών υψηλής τεχνολογίας ή καινοτομίας με εξαιρετικές δυναμικές ανάπτυξης
 - Μετοχές μικρής αξίας – μετοχές που διαπραγματεύονται σε εξαιρετικά χαμηλές αξίες (για επενδυτές υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου)

10. Βασικά εργαλεία της μελέτης των μετοχών
Τα επόμενα στοιχεία θεωρούνται κομβικά για τις επενδυτικές αποφάσεις επί των μετοχικών τίτλων, είτε είστε manager επενδυτικών κεφαλαίων στην Wall St., είτε μικρός ιδιώτης επενδυτής:
 - Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) – κέρδη ανά μετοχή σε σύγκριση με την τιμή της μετοχής. Επίσης τα ιστορικά στοιχεία για τα EPS μας δίνουν μια άριστη επενδυτική αίσθηση
 - Τιμή/Κέρδη (P/E) – είναι ο λόγος μεταξύ της τρέχουσας τιμής της μετοχής σε σχέση με τα κέρδη αυτής. Κοιτάξτε για εισηγμένες εταιρίες, όπου το P/E είναι χαμηλότερο σε σχέση με ομοειδείς εταιρίες
 - Ξένα/Ίδια Κεφάλαια – αναζητήστε εταιρίες με χαμηλή τιμή στον εν λόγω δείκτη. Πάντοτε συγκρίνετε με άλλες εταιρίες του ιδίου κλάδου. Ο δείκτης εκφράζει το βαθμό εξάρτησης της εταιρίας από ξένα (δανεικά) κεφάλαια 
 - 
Λογιστική αξία – η αξία των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας εταιρίας
 - Τιμή/Λογιστική Αξία (P/BV) – η σχέση μεταξύ των ήδη αναφερθέντων παραγόντων
 - Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) – εκφράζει το καθαρό κέρδος σε σχέση με την καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια). Όσο υψηλότερη, τόσο καλύτερα
 - Μερισματική απόδοση – η απόδοση μέρους των κερδών στους επενδυτές που λειτουργεί ως πηγή ετήσιου εισοδήματος 

                                                               Photo: Trading floor on NYSE

Share this post
FaceBook  Twitter  
Αποποίηση_Ευθυνών: Όλα όσα περιλαμβάνονται στο παρόν website είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τα αναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαντικό ρίσκο και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές.
Email: info@financial-news.eu  
Copyright (c) www.financial-news.eu 2014-2016. All rights reserved.
Designed by IBRES LTD